Na podzim roku 2009 byla provedena poslední úprava statutu mistrovství. Prezidium rozhodlo o ztížení propozic tak, že 30. Mistrovství záchranných psů ČR 2010 proběhne poprvé v intencích zkoušky ZPJ. Poslušnosti se změna nedotýká, body z této disciplíny pouze ovlivní pořadí. Změna je tedy v disciplínách obou speciálů, kde při splnění jejich limitů bude psovodovi zapsána zkouška ZPJ.


MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁCHRANNÝCH PSŮ
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Mistrovství České republiky záchranných psů (dále jen M ČR ZP) je výcvikovou akcí SZBK ČR a je pořádáno každoročně.

Prezidium svazu zveřejní brigádu pověřenou pořadatelstvím mistrovství v termínovém kalendáři činnosti SZBK pro nadcházející rok.

M ČR ZP je pořádáno jako soutěž jednotlivců podle nejvyšší zkoušky ZPJ ve speciálních cvicích s poslušností ZZP.

Počet účastníků mistrovství je omezen na dvacet psovodů a psů.

Pro účast na mistrovství jsou stanoveny dvě postupové soutěže, z nichž jednu nahrazuje výsledek minulého mistrovství. Deset účastníků, včetně náhradníků, se kvalifikuje z výsledků předešlého mistrovství a dalších deset účastníků, včetně náhradníků, doplní konečnou sestavu mistrovství z výsledků postupové soutěže, Českého poháru ZZP, konaného přibližně jeden měsíc před mistrovstvím.

Nominaci psovodů na mistrovství oznámí výcvikář svazu pořadateli do týdne po uskutečnění kvalifikačního Českého poháru.

Nominovaný psovod, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit mistrovství, je povinen svoji neúčast oznámit neprodleně výcvikáři SZBK ČR, který ihned zajistí nastoupení příslušného náhradníka. Nesplnění této povinnosti nebo zbytečná prodleva v oznámení může být důvodem k zavedení kárného řízení vůči tomuto psovodovi.

Účast na mistrovství je zapisována do pracovní knížky psovoda bez ohledu na dosažený výsledek. Při splnění limitu na mistrovství je účastníkům zapisována i složená zkouška ZPJ, při splnění limitů na Českém poháru zkouška ZZP3.

Zúčastnit se mohou psi a feny s prokázaným i s neprokázaným původem, jimž zkušební řád SZBK ČR povoluje skládat zkoušku kvalifikační úrovně.

Na mistrovství není dovoleno, aby s přihlášeným psem startoval jiný psovod nebo s přihlášeným psovodem jiný pes.

Každý psovod může startovat pouze s jedním psem nebo fenou.

Háravé feny mohou na mistrovství startovat za předpokladu zvláštních organizačních podmínek a opatření. Psovod tuto okolnost je nucen oznámit ihned při zjištění, nejpozději při prezenci.

Finále mistrovství probíhá podle rozhodnutí prezidia buď jako jednodenní akce (oba speciály ve dne s půlhodinovou pauzou) nebo jako dvoudenní akce (s jedním speciálem ve dne a s druhým v noci).


II. ORGANIZAČNÍ ČÁST

Pořadatelem mistrovství je SZBK ČR, který provedením pověří některou z regionálních brigád.

Pořádající ZBK jmenuje organizační výbor a ředitele akce, který zastupuje pořadatele během celé přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

Psovody, kteří se mají mistrovství zúčastnit, pozve písemnou nebo elektronickou formou pořadatel a zároveň jim poskytne všechny potřebné informace.

Prezidium SZBK jmenuje hlavního rozhodčího mistrovství a dva další rozhodčí. Hlavní rozhodčí posuzuje disciplínu poslušnosti.

Svaz poukáže pořádající ZBK min. jeden měsíc před akcí schválenou dotaci.

Pořádající ZBK zajistí ubytování a stravu rozhodčím, čestným hostům a nominovaným účastníkům mistrovství.

Pořádající ZBK vypracuje rozpočet odpovídající přidělené dotaci a z něho hradí veškeré náklady na akci. Dodatečné zvyšování dotace není možné.

Pořadatel zajišťuje potřebné terény pro speciální práce a vhodný prostor pro provádění poslušnosti (sportovní stadion nebo fotbalové hřiště), vlajky, nářadí, výcvikové pomůcky, pomocníky, vzorky lidského pachu, ozvučovací techniku, diplomy, ceny apod.

Pořadatel je povinen zajistit celou akci tak, aby měla důstojný průběh. Zajistí pozvání představitelů samosprávných orgánů a smluvně spolupracujících složek.

Účastníci mistrovství jsou po celou dobu konání, od zahájení až po slavnostní zakončení, oděni do uniforem SZBK ČR, rozhodčí pak do uniforem rozhodčích. Závodníci navíc po celou dobu probíhání soutěžních disciplín musí být označeni startovními čísly.

Pořadatel je povinen zajistit veterinární prohlídku startujících psů. Rovněž je povinen zajistit tuto kontrolu u všech nesoutěžících psů vstupujících do areálu soutěže.

Při účasti háravé feny musí psovod na tuto okolnost upozornit pořadatele nejpozději při prezenci, aby bylo možné na tuto skutečnost reagovat při ustájení feny, losování startovních čísel a při soutěži samé. Háravé feny, které nesoutěží, nemají do areálu mistrovství přístup.

V závěru mistrovství se vyhodnocuje celkové pořadí jednotlivců a vítězství ve speciálních pracích a v poslušnosti.

Vyúčtování akce zašle pořádající ZBK prezidiu svazu nejpozději do 30 dnů po mistrovství. Nevyčerpané prostředky současně vrátí na běžný účet SZBK ČR.


III. STANOVENÍ POŘADÍ, URČOVÁNÍ VÍTĚZŮ A ZADÁVÁNÍ TITULŮ

Konečné pořadí se stanoví podle souhrnného počtu získaných bodů ve všech třech disciplinách (v obou speciálních pracích a v poslušnosti).

V celkovém pořadí jsou vyhlašováni:

- Na 1. místě vítěz mistrovství s nejvyšším součtem všech zadaných bodů a s titulem "Mistr České republiky ve výkonu záchranných psů pro rok…"

- Na 2. místě psovod s druhým nejvyšším součtem zadaných bodů.

- Na 3. místě psovod se třetím nejvyšším součtem zadaných bodů.

Dále jsou vyhlašováni:

- Vítěz speciálních prací (s nejvyšším dosaženým součtem z obou disciplín spec. prací).

- Vítěz poslušnosti (s nejvyšší bodovou hodnotou v disciplíně poslušnosti).

Pokud je vítěz držitelem 1. VT, může mu být rozhodnutím prezidia zadána mistrovská třída s právem nošení titulu mistr sportu.

Vítězi v celkovém pořadí může být při splnění dalších podmínek zadán titul šampiona ČR ve výkonu - CACT.

Dojde-li při určování celkového pořadí k rovnosti bodů u dvou nebo více účastníků, rozhodují o pořadí dílčí výsledky podle následujícího klíče:

- celkový výsledek obou speciálních prací,

- vyšší výsledek jedné speciální práce

- dílčí cviky poslušnosti: 1. žebřík vysoký, 2. žebřík vodorovný, 3. sklopná kladina, 4. skok daleký, 5. šplh, 6. plazení, 7. nízká kladina, 8. pohyblivá lávka, 9. skok vysoký.

Při rovnosti bodů vítěze speciálních prací nastává rozlišení:

- vyšší výsledek jedné speciální práce,

- los.
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hlavní rozhodčí

Odpovídá za regulérní průběh soutěže a za dodržování všech ustanovení zkušebního řádu.

Kontroluje průběh časového harmonogramu mistrovství

Kontroluje a schvaluje překážky, vzorky lidského pachu a schránky pro jejich bezpečné uložení v prostoru speciálních prací.

Schvaluje terény pro speciální práce a prostory pro provádění poslušnosti, vede poradu rozhodčích a na závěr vyhlašuje výsledky mistrovství.

Rozhodčí

- Delegovaní rozhodčí jsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu a řídí se jeho pokyny

- Na jednotlivých pracovištích odpovídají za regulérní průběh soutěže a bezproblémový chod svěřených pracovišť.

- Nesmějí posoudit vlastního psa nebo psa svého rodinného příslušníka žijícícho s ním ve společné domácnosti.

Pořadatel po projednání průběhu mistrovství a schválení hlavním rozhodčím nesmí již měnit pořadí speciálních prací, rozestavení překážek, jejich záměnu za jiné, změny harmonogramu apod.

Psovod je zodpovědný za své chování a kázeň v průběhu mistrovství a za bezkonfliktní chování svého psa.

Diskvalifikace psovoda - Neukázněné chování účastníka mistrovství může mít za následek jeho odvolání a případné zavedení kárného řízení.

Diskvalifikace psa - V případě bázlivosti nebo agresivity psa vůči osobám nebo psům je jeho práce ukončena a pes je diskvalifikován.

Předčasné ukončení - Pokud je psovod nucen ukončit disciplinu nebo soutěž pro zranění nebo neochotu psa dále pracovat, vlastním rozhodnutím nebo na pokyn rozhodčího, je mu do konečného pořadí započítán dosud získaný počet bodů a je i s pořadím uveden ve výsledkové listině.

Protesty podložené částkou 2000,- Kč se podávají u hlavního rozhodčího písemně do půl hodiny po ukončení jednotlivých disciplín. O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí se ředitelem soutěže a rozhodčími, příp. vedoucími pracovišť. V případě rozhodnutí o oprávněnosti protestu se záloha vrací, opačně propadá do vyúčtování akce. Protesty nelze podávat proti bodovému ohodnocení výkonů.

Prohlídka terénů pro speciální práce předem se soutěžícím neumožňuje.

Trénink poslušnosti se soutěžícím umožňuje ve vymezeném čase. Mimo stanovený čas není již trénink povolen. Při tréninku není dovoleno použití pamlsků. V případě háravých fen je jejich trénink vymezen až před vlastním nástupem na poslušnost. Mezi tréninkem a poslušností je jim poskytnuta 10minutová přestávka.

Pro malá plemena do 35 cm kohoutkové výšky platí úprava překážek vymezená zkušebním řádem.
 

V. DISCIPLINY MISTROVSTVÍ

Poslušnost v plném rozsahu zkoušky ZZP.

Dvě speciální práce v plném rozsahu zkoušky ZPJ konané podle předepsaného harmonogramu 30 minut po sobě, ve výjimečných případech (dvoudenní akce) se provádí jeden SC ve dne a jeden v noci.

Úkryty osob ani vzorků lidského pachu nesmějí být pro psovoda vizuálně zjistitelné. Pes nemá možnost kontaktu před vyproštěním. Vyprošťuje se až poslední nalezený subjekt. Psovod při nálezu hlásí do vysílačky, označuje-li jeho pes živou či mrtvou osobu.

Prezidium SZBK může některé disciplíny mistrovství nad znění zkušebního řádu cíleně ztížit Případné odlišnosti od znění zkušebního řádu budou závodníkům sděleny na poradě před zahájením mistrovství, při losování startovních čísel (časový limit apod.).


 

Základní informace

Sponzoři

Partneři,

díky kterým je možné zvyšovat připravenost záchranných psů.
  

Číst více...